Choose your languageand country
Czech
Polish
Slovak
OK
Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Regulamin sklepu

§ 1. Definice
Pravidla - tato Pravidla, která stanovují pravidla pro uzavírání kupních smluv na dálku prostřednictvím internetového obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti stran Kupní smlouvy na dálku a pravidla pro reklamační řízení. V rámci služeb poskytovaných elektronickou cestou jsou Pravidla odpovídajícími pravidly, o nichž se zmiňuje článek 8 Zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.
Zákazník - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, která uzavírá se Prodávajícím Kupní smlouvu na dálku.
Spotřebitel - fyzická osoba, která s podnikatelem uzavírá právní úkon, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
Individuální podnikatel - fyzická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu na dálku, která přímo souvisí s její obchodní činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tuto osobu profesionální charakter, zejména s ohledem na předmět její obchodní činnosti, zveřejněný na základě předpisů o Centrálním registru a Informacích o obchodní činnosti.
Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, vedoucí ve svém vlastním jménu obchodní nebo profesní činnost.
Prodávající:
NeoAir Sp. z o.o.,
tel. +48 881 575 686,
biuro@neoair.eu,
DIČ 5732851059,
IČO 243661377.
Adresa sídla Prodávajícího:
Podkolejowa 45,
42-202 Częstochowa.
Internetový obchod - internetová služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na elektronických adresách: https://neoair.eu prostřednictvím které Zákazník může získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a koupit Zboží nebo objednat poskytování služby.
Kupní smlouva na dálku - kupní smlouva na Zboží/smlouva o poskytování Digitální služby nebo Digitálního obsahu (pokud je to relevantní), uzavíraná prostřednictvím Internetového obchodu.
Zboží - movitá věc, kterou může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě.
Digitální služba - služba umožňující Spotřebiteli:
vytváření, zpracování, ukládání nebo přístup k datům v digitální podobě;
společné užívání dat v digitální podobě, která byla přenesena nebo vytvořena Spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
jiné formy interakce pomocí dat.
Digitální obsah - data vytvořená a dodaná v digitální podobě.
Ochrana osobních údajů a používání cookies v Internetovém obchodě - dokument stanovující podrobné zásady zpracování osobních údajů a používání cookies. Ochrana osobních údajů a používání cookies je přílohou č. 3 těchto Pravidel a je dostupná na stránce https://neoair.eu/pl/privacy-and-cookie-notice.html.
Trvalý nosič - znamená materiál nebo nástroj umožňující Zákazníkovi nebo Prodávajícímu uchovávat informace osobně adresované jemu, způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnosti po dobu přiměřenou k účelům, k nimž tyto informace slouží, a který umožňuje reprodukci uchovávaných informací v nezměněné podobě, zejména elektronická pošta.
Elektronický objednávkový formulář - elektronický postup poskytovaný Prodávajícím Zákazníkovi pro zadávání objednávek.
Elektronický formulář pro vrácení - elektronický postup poskytovaný Prodávajícím Zákazníkovi pro vrácení zboží; dostupný na adrese https://neoair.eu/returns-open.php.
Elektronický reklamační formulář - elektronický postup poskytovaný Prodávajícím Zákazníkovi pro podání reklamací; dostupný na adrese https://neoair.eu/rma-open.php.
Odeslání objednávky - schválení objednávky kliknutím na tlačítko "Objednávám a platím" Zákazníkem je považováno za podání závazného prohlášení vůle uzavřít Kupní smlouvu na dálku s Prodávajícím.
Účet - soubor dat uchovávaných v Internetovém obchodě a v informačním systému Prodávajícího týkajících se konkrétního Zákazníka a jím podaných objednávek a uzavřených Kupních smluv na dálku, prostřednictvím kterého může Zákazník podávat objednávky, a také v přiměřeném čase - rušit nebo upravovat a uzavírat Kupní smlouvy na dálku.
Hodnocení objednávky nebo hodnocení jednotlivého Zboží - subjektivní výroky a hodnocení udělované ve formě hvězdiček od 1 do 5.
Předplatné objednávky - objednávka vytvořená automaticky v rámci Předplatného.
Předplatné - elektronická služba umožňující automatické vytváření Předplatných objednávek konkrétního Zboží, podle frekvence vybrané Zákazníkem, bez nutnosti zadávat samostatné objednávky až do ukončení Předplatného.
Pravidelné platby - platby prováděné v rámci platební služby IdoPay poskytované Operátorem a realizované automaticky, v stanovených cyklech, používané k úhradě Předplatných objednávek na základě souhlasu, který byl udělen Zákazníkem při zahájení Předplatného (stálý příkaz držitele Karty).
Operátor - IdoPayments s.r.o. se sídlem al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Obvodním soudem Szczecin-Centrum ve Szczecině, XIII obchodní oddělení KRS pod č. 0000859711, DIČ: 8522666251, IČO: 387039893, se základním kapitálem: 800 000,00 zlotých. Adresa pro doručování: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, označovaná také jako: „IdoPayments“ jako národní platební instituce ve smyslu článku 2 bodu 16 zákona ze dne 19. srpna 2011 o platebních službách (Sb. z 2020 r. pol. 794 se změnami) [dále: „UUP“].
Karta – platební karta vydaná v rámci systémů Visa nebo International nebo Mastercard International, povolená těmito systémy k realizaci transakcí bez fyzické přítomnosti.
§ 2. Všeobecná ustanovení
Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickou cestou:
uzavírání Kupních smluv online - v rozsahu Zboží prodávaného v Internetovém obchodě,
pravidla pro registraci a používání Účtu v rámci Internetového obchodu,
přidávání hodnocení, komentářů a recenzí - Zákazník může přidat hodnocení nebo komentář k své objednávce,
zasílání e-mailových zpráv, ve kterých Prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky k realizaci.
Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že informační systém, který Zákazník používá, splňuje následující minimální technické požadavky:
aktuální verze internetových prohlížečů např.:
Firefox
Chrome
Microsoft Edge
libovolný program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
Obsahy zveřejněné na stránkách Internetového obchodu, včetně popisů Zboží a cen, jsou považovány za pozvání k uzavření smlouvy ve smyslu článku 71 občanského zákoníku.
Prodávající poskytuje tato Pravidla včetně Příloh prostřednictvím odkazu zveřejněného na hlavní stránce před uzavřením Kupní smlouvy na dálku, během jejího trvání a po jejím ukončení
. Zákazník si je může stáhnout a vytisknout.
Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu komunikací a dat v souvislosti s poskytovanými službami, Internetový obchod přijímá technická a organizační opatření odpovídající stupni bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření sloužící k zabránění získávání a úpravám osobních údajů neautorizovanými osobami přenášených na internetu.
§ 3. Objednávky
Podání objednávky v Internetovém obchodě je možné prostřednictvím Účtu nebo výběrem možnosti nákupu bez registrace, v takovém případě je vytvořen interní účet, na jehož základě může Zákazník vytvořit Účet. Interní účet je uchováván do doby odstranění údajů ze systému nebo zablokování Účtu.
Nákup se provádí vyplněním Elektronického objednávkového formuláře dostupného na stránkách Internetového obchodu. Výběr objednávaného Zboží se provádí přidáním do košíku. Elektronický objednávkový formulář určuje mimo jiné jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství chce Zákazník objednat na jím určené místo. Zákazník podniká odpovídající technické kroky na základě zobrazených pokynů.
Po zadání všech nezbytných údajů Zákazníkem se zobrazí shrnutí podané objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace týkající se: identifikačních údajů Prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceny objednaného Zboží, včetně nákladů na dodání a jiných, pokud se vyskytují, vybrané metody platby, vybraného způsobu dodání, času a nákladů na dodání.
Pokud je předmětem smlouvy dodávka Digitálního obsahu nebo Digitálních služeb, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, nebo služeb realizovaných elektronickou cestou nebo na dálku - Spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku, které je nutné pro podání objednávky a nachází se na Elektronickém objednávkovém formuláři, vyjadřuje následující souhlas: "Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů od uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva odstoupit od smlouvy". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu e-mailem.
Pro podání objednávky je nutné zadat do Elektronického objednávkového formuláře osobní údaje označené jako povinné, akceptovat obsah Pravidel, odeslat objednávku stisknutím tlačítka "Objednávám a platím".
Odeslání Elektronického objednávkového formuláře Zákazníkem je považováno za závazné prohlášení vůle uzavřít Kupní smlouvu na dálku podle obsahu těchto Pravidel.
Kupní smlouva na dálku se považuje za uzavřenou v okamžiku přijetí Elektronického objednávkového formuláře Prodávajícím, což je potvrzeno zobrazením Zákazníkovi potvrzujícího oznámení o přijetí objednávky a uvedení jejího čísla.
Po uzavření Kupní smlouvy na dálku obdrží Zákazník e-mailem potvrzení podané objednávky obsahující: potvrzení přijetí objednávky a konečné potvrzení všech podstatných prvků Objednávky a všeobecných podmínek uzavřené Kupní smlouvy na dálku (Pravidla Internetového obchodu včetně Příloh č. 1 a 2), údaje o Prodávajícím, odpovědnosti Prodávajícího za kvalitu poskytované služby, o službách poskytovaných Prodávajícím po prodeji a o způsobu a důsledcích odstoupení od smlouvy. Poučení o způsobu a důsledcích odstoupení od smlouvy je obsaženo v Příloze č. 1.
Do doby zahájení realizace objednávky Prodávajícím:
Zákazník může změnit svou objednávku pomocí technického řešení dostupného na stránce Elektronického objednávkového formuláře a projít znovu celou cestu podání objednávky. Změna objednávky nastává podáním nové objednávky, která nahrazuje dosavadní podanou objednávku. Případně, platba provedená Zákazníkem se započítává na novou objednávku, a v případě přeplatku je tento vrácen na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti „zrušit objednávku“ dostupné na stránce Elektronického objednávkového formuláře.
V případě zrušení objednávky Zákazníkem Prodávající vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Vrácení platby bude provedeno stejným způsobem, jakým byla platba provedena.
Doba realizace Objednávky je od 1 do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy.
§ 4. Platba
Internetový obchod nabízí možnost platby formou předplatného, na dobírku (s platbou na účet po dodání). Možnost platby s odloženou splatností je možná v individuálně dohodnutých situacích s Prodávajícím.
Platbu za zboží lze provést způsobem vybraným při podání objednávky na Elektronickém objednávkovém formuláři.
Aktuálně dostupné způsoby platby formou předplatného v Internetovém obchodě jsou dostupné na adrese https://neoair.eu/pl/payments.html.
§ 5. Dodávka
Na Elektronickém objednávkovém formuláři Zákazník vybírá způsob dodání zaškrtnutím výběru.
V případě, že Zákazník nepřevezme Zboží, což má za následek vrácení Zboží Prodávajícímu - Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy po předchozím vyzvání Zákazníka e-mailem uvedeným v nákupním procesu k plnění smlouvy. Odstoupení od smlouvy se provádí podáním prohlášení Zákazníkovi e-mailem.
V případě uvedeném v bodě 2, Prodávající je povinen okamžitě vrátit Zákazníkovi přijatou platbu za zakoupené Zboží.
Aktuálně dostupné způsoby dodání v Internetovém obchodě jsou dostupné na adrese https://neoair.eu/pl/delivery.html.
§ 6. Odstoupení od smlouvy - elektronický formulář pro vrácení
Spotřebitel, který uzavřel Kupní smlouvu na dálku, může v termínu 14 dnů od ní odstoupit bez uvedení důvodu. V případě odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
Právo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 6 a 7 těchto Pravidel má rovněž Individuální podnikatel. Kde je v ustanoveních § 6 a 7 těchto Pravidel uvedeno Spotřebitel, rozumí se tím rovněž Individuální podnikatel.
V případě odstoupení od smlouvy - Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
Prohlášení Spotřebitele musí jednoznačně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména Spotřebitel může:
využít elektronického formuláře pro vrácení dostupného na stránce Internetového obchodu: https://neoair.eu/returns-open.php.
odstoupit od smlouvy využitím formuláře odstoupení od smlouvy, který je Přílohou č. 2 - zasláním na adresu sídla Prodávajícího.
Prodávající neprodleně potvrdí na Trvalém nosiči přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného způsobem uvedeným v bodě 1 a 2.
K zachování termínu stačí zaslání prohlášení před jeho uplynutím.
Termín pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
pro smlouvu, v rámci
které Prodávající vydává věc a je povinen převést její vlastnictví - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou jinou než dopravcem, a v případě smlouvy, která:
zahrnuje více věcí dodávaných samostatně, po částech nebo v dílech - od převzetí poslední věci, části nebo dílu;
spočívala v pravidelném dodávání věcí po určitou dobu - od převzetí první z věcí;
pro ostatní smlouvy - ode dne uzavření smlouvy.
Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (Příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o využití práva odstoupit od smlouvy (Příloha č. 1 těchto Pravidel) jsou poskytovány v elektronické podobě.
V případě odstoupení od smlouvy o dodávce Digitálního obsahu nebo Digitální služby Prodávající může zabránit Spotřebiteli v dalším používání Digitálního obsahu nebo Digitální služby, zejména tím, že Spotřebiteli znemožní přístup k Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě.
V případě odstoupení od smlouvy o dodávce Digitálního obsahu nebo Digitální služby je Spotřebitel povinen přestat používat tento Digitální obsah nebo Digitální službu a zpřístupňovat je třetím osobám.
Právo na odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené na dálku neplatí pro smlouvy uvedené v článku 38 zákona ze dne 30.05.2014 (Sb. z 2019 r. pol. 134) o právech spotřebitelů, mj. smlouvy:
o poskytování služeb, za které Spotřebitel je povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající poskytl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po splnění služby Prodávajícím ztratí právo odstoupit od smlouvy a vzal to na vědomí.
jejichž cena nebo odměna závisí na kolísání na finančním trhu, nad nimiž podnikatel nemá kontrolu, a která mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
jejichž předmětem plnění je věc neprefabrikovaná, vyrobená podle specifikací Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
jejichž předmětem plnění je věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
jejichž předmětem plnění jsou zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
o dodávce Digitálního obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, za který je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající zahájil poskytování služby s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po splnění služby Prodávajícím ztratí právo odstoupit od smlouvy a vzal to na vědomí;
jejichž předmětem je věc podléhající rychlé zkáze nebo mající krátkou dobu použitelnosti, a jejichž předmětem jsou věci, které po dodání, vzhledem k své povaze, zůstávají nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
o dodávce deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
uzavřené prostřednictvím veřejné aukce;
o poskytování služeb v oblasti ubytování, jiných než pro účely bydlení, přepravy věcí, pronájmu vozidel, gastronomie, služeb spojených s rekreací, zábavními, sportovními nebo kulturními událostmi, pokud byla ve smlouvě uvedena doba nebo období poskytování služby;
jejichž předmětem jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, a jejichž dodání může nastat až po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota závisí na kolísání na trhu, nad nimiž podnikatel nemá kontrolu;
§ 7. Důsledky odstoupení od smlouvy
Prodávající do 14 dnů ode dne přijetí prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátí Spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání, odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
Vrácení platby bude provedeno stejným způsobem, jakým byla platba provedena.
Pokud Spotřebitel pro účely realizace práva na odstoupení využije Elektronický formulář pro vrácení - prostředky budou vráceny vybraným způsobem a na účet uvedený Spotřebitelem.
Pokud Prodávající nenabídl, že sám převezme Zboží od Spotřebitele, může se zdržet vrácení přijatých plateb od Spotřebitele do doby přijetí Zboží zpět nebo předložení důkazu o jeho odeslání Spotřebitelem, podle toho, která událost nastane dříve.
Prodávající může navrhnout Spotřebiteli, že sám převezme věc. Pokud však Prodávající takový návrh neučinil - Spotřebitel by měl věc vrátit Prodávajícímu (nebo osobě oprávněné Prodávajícím k převzetí) neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. K zachování termínu stačí odeslání věci před jeho uplynutím. Zboží, které Spotřebitel vrací, by mělo být odesláno na adresu sídla Prodávajícího.
Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty Zboží, které je výsledkem používání nad rámec nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud Digitální obsah nebo Digitální služba jsou poskytovány výměnou za platbu ceny a nedostatek shody Digitálního obsahu nebo Digitální služby s smlouvou je nevýznamný.
Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče, na kterém byl dodán Digitální obsah, do 14 dnů ode dne přijetí prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel vrací nosič neprodleně a na náklady Prodávajícího.
Prodávající je povinen vrátit cenu pouze v části odpovídající Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, které nejsou v souladu se smlouvou, a Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, jejichž povinnost dodání odpadla v důsledku odstoupení od smlouvy.
§ 8. Reklamace
Reklamaci z důvodu vady Zboží nebo nesouladu Zboží s uzavřenou Kupní smlouvou na dálku lze podat:
prostřednictvím Elektronického reklamačního formuláře;
v písemné formě na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na adresu biuro@neoair.eu.
V reklamaci je třeba uvést vadu, kterou podle názoru Zákazníka Zboží má, požadavky vůči Prodávajícímu a pokud je to možné - doložit uvedenou vadu a předložit důkaz o nákupu Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů od jejího přijetí. Pokud na ni neodpoví v uvedené lhůtě, má se za to, že reklamaci uznal. Odpověď na reklamaci Prodávající předává Zákazníkovi písemně nebo na Trvalém nosiči.
Kroky, které musí Zákazník podniknout za účelem podání reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou uvedeny na jednotlivých krocích v Elektronickém reklamačním formuláři.
V případě uznání reklamace Prodávajícím jako oprávněné: náklady na výměnu, opravu, včetně ná
kladů na přepravu související s reklamací Zboží nese Prodávající.
Prodávající odpovídá vůči Spotřebiteli a také Individuálnímu podnikateli za nedostatek souladu Zboží s Kupní smlouvou na dálku podle zásad, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitelů.
Prodávající odpovídá za nedostatek souladu Zboží s Kupní smlouvou uzavřenou na dálku existující v okamžiku jeho dodání a odhalený do dvou let od této chvíle, pokud Prodávající nestanovil delší dobu použitelnosti Zboží.
Prodávající provede opravu nebo výměnu Zboží do 14 dnů od uznání reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, zejména náklady na poštovné, přepravu, práci a materiály, nese Prodávající.
Spotřebitel poskytne Prodávajícímu Zboží podléhající opravě nebo výměně. Prodávající přebírá Zboží na své náklady.
Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a odpovídá vůči Podnikateli za vady zakoupeného Zboží podle zásad stanovených občanským zákoníkem.
Dodání Digitálního obsahu nebo Digitální služby Spotřebiteli nebo Individuálnímu podnikateli probíhá podle zásad, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitelů.
Digitální obsah se považuje za dodaný v okamžiku, kdy byl Digitální obsah nebo prostředek umožňující přístup k Digitálnímu obsahu nebo jeho stažení, zpřístupněn Spotřebiteli nebo fyzickému nebo virtuálnímu zařízení, které si Spotřebitel sám vybral za tímto účelem, nebo když Spotřebitel nebo takové zařízení získali k němu přístup.
Digitální služba se považuje za dodanou v okamžiku, kdy Spotřebitel nebo fyzické nebo virtuální zařízení, které si Spotřebitel sám vybral za tímto účelem, získali k ní přístup.
Prodávající přivede Digitální obsah nebo Digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od chvíle, kdy byl Prodávající informován Spotřebitelem o nedostatku souladu se smlouvou, a bez nadměrných nepohodlí pro Spotřebitele, s ohledem na jejich povahu a účel, k němuž jsou používány. Náklady na přivedení Digitálního obsahu nebo Digitální služby do souladu s Kupní smlouvou nese Prodávající.
§ 9. Recenze
Recenzi týkající se služby objednávky nebo recenzi týkající se Zboží lze přidat během návštěvy v Internetovém obchodě kliknutím na rozhraní umístěné u Zboží nebo kliknutím na odkaz umístěný v e-mailové zprávě. Přidání Recenze je dobrovolné a bezplatné. V rámci jedné objednávky - Zákazník má možnost pouze jednorázově přidat výše uvedenou Recenzi.
V rámci výše uvedené Recenze může Zákazník udělit hodnocení ve formě hvězdiček od 1 do 5 a přidat slovní vyjádření limitované na 65535 znaků.
Hodnocení jsou uchovávána a veřejně zobrazována na stránce Internetového obchodu, stejně jako na stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
Prodávající ověřuje Recenze pomocí e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu daného Zboží. Recenze, která je přidána osobou používající e-mail, který byl použit v procesu nákupu - je označena na stránce obchodu jako "recenze potvrzená nákupem". Každá jiná Recenze je označena jako "recenze nepotvrzená nákupem".
Prodávající může zveřejňovat Recenze týkající se daného Zboží z jiných svých internetových obchodů.
Prodávající nemění Recenze v rozsahu obsahu ani udělených hvězdiček.
Zákazník výhradně a samostatně odpovídá za výroky učiněné v rámci Recenze. Prodávající je oprávněn Recenzi odstranit na základě zákonných předpisů a těchto Pravidel.
Je nepřípustné zveřejňovat obsahy obsahující nepravdivé informace, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně považované za neslučitelné s dobrými mravy. Je také nepřípustné zveřejňovat obsahy protiprávní, porušující práva třetích osob, nebo představující nekalou soutěž.
Zákazník se zavazuje nezveřejňovat obsahy obsahující odkazy na externí internetové služby s propagačním nebo reklamním charakterem nebo obsahující osobní údaje třetích osob.
Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah Recenze skryt pro ostatní uživatele obchodu, ale udělené hodnocení ve formě hvězdiček se započítává do celkového hodnocení obchodu a Zboží.
§ 10. Duševní vlastnictví
Zákazník prohlašuje, že nemá žádná práva, včetně autorských práv nebo příbuzných práv k Hodnocením a výrokům, které zveřejňuje, kromě práva používat Internetový obchod způsobem stanoveným v Pravidlech. Zákazník není oprávněn k žádnému reprodukování, rozmnožování, zpřístupňování, zveřejňování nebo šíření obsahu, pokud takové právo nevyplývá z právních předpisů nebo Pravidel.
Zákazník není oprávněn zasahovat do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování ani jiných prvků Internetového obchodu.
Zákazník zveřejněním Recenzí, které představují autorská díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech příbuzných - poskytuje Prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou a neomezenou časově a územně licenci k využívání těchto děl Prodávajícím, včetně práva poskytovat sublicence, která zahrnuje veřejné zpřístupňování díla takovým způsobem, aby každý mohl mít přístup k němu v místě a čase, které si zvolí (internet). Licence je poskytnuta ve vztahu ke všem způsobům využití známým v okamžiku jejího poskytnutí, zejména k následujícím způsobům využití:
v rozsahu reprodukce a rozmnožování díla jakýmkoli způsobem - zejména tiskovým, reprografickým, magnetickým záznamem, digitálně tj. použitím jakýchkoli technik na jakémkoli audiovizuálním nebo vizuálním nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačovém disku, v multimediální síti, včetně internetových a přidružených online služeb, a reprodukováním, rozmnožováním, využíváním na internetu, v reklamě, rozmnožováním záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a ve vnitřních i vnějších sítích,
využívání celých nebo částí díla nebo jakýchkoli jeho prvků s možností úprav vyplývajících z povahy daného internetového média - ve všech publikacích, zejména internetových, digitálních, v bulletinech a informacích, samostatně nebo ve spojení s jinými díly nebo částmi děl; využívání celého nebo části za účelem propagace a reklamy, zejména ve formě audiovizuální, audio, mediální reklamy.
v rozsahu distribuce originálu nebo kopií, na kterých je dílo zachyceno - uvádění do oběhu, půjčování, nájem originálu nebo kopií,
v rozsahu šíření díla jiným způsobem než uvedeným výše - veřejné provedení, vystavení, zobrazení, přehrávání a vysílání a opakované vysílání, jakož i veřejné zpřístupňování díla takovým způsobem, aby každý mohl mít přístup k němu v místě a čase, které si zvolí,
využití děl pro propagační a
marketingové účely;
Odstranění Účtu Zákazníkem nebo Recenze podle kapitoly 9 bodu 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
§ 11. Pravidla pro prodej v modelu předplatného
Elektronická služba v podobě Předplatného může být poskytována Prodávajícím Zákazníkovi.
Využívání Předplatného umožňuje pravidelnou dodávku vybraného Zboží, ve zvolených intervalech, bez nutnosti podávat další objednávky až do ukončení Předplatného. Platba za Předplatné je prováděna výhradně pomocí mechanismu Pravidelných plateb a pouze prostřednictvím jedné Karty.
Odepnutí Karty z Předplatného způsobuje ukončení Předplatného.
Transakce v rámci Pravidelných plateb budou realizovány pouze po předchozí registraci držitele Karty v systému Operátora (nebo subjektu, prostřednictvím kterého Operátor zajišťuje transakce). Registrace má za cíl ověřit, že Zákazník zadávající Pravidelnou platbu je oprávněným držitelem Karty, která bude účtována. Před registrací Karty na transakční stránce je Zákazník povinen udělit souhlas s pravidelným vybíráním plateb prostřednictvím spuštění služby Pravidelných plateb. Souhlas je uchováván v systému Operátora.
Zákazník vytváří Předplatné označením této formy nákupu v Elektronickém objednávkovém formuláři. Potvrzení vytvoření Předplatného je zasláno neprodleně na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při podání první Předplatné objednávky.
Zákazník spravuje Předplatné prostřednictvím Účtu podle dostupných možností.
Předplatné je sjednáno na dobu neurčitou.
Zákazník může ukončit Předplatné kdykoli. Ukončení Předplatného Zákazníkem je ekvivalentní s odvoláním souhlasu k dalšímu účtování v rámci Pravidelných plateb. V takovém případě nebude vytvořena další Předplatná objednávka. Pokud ukončení Předplatného nastane po datu uvedeném v e-mailu, o kterém se zmiňuje bod 11, bude aktuální Předplatná objednávka realizována jako poslední.
a). Ukončení Předplatného probíhá výběrem možnosti „Ukončit předplatné“ v nastaveních daného Předplatného, která jsou dostupná po přihlášení Zákazníka z úrovně jeho Účtu.
b). Zákazník může také ukončit Předplatné prostřednictvím e-mailového kontaktu s obsluhou obchodu biuro@neoair.eu.
Prodávající má právo ukončit Předplatné, o čemž informuje Zákazníka e-mailem nebo telefonickým kontaktem s minimálně 7denním předstihem. V takovém případě nebudou prostředky z Karty odebrány a nebudou vytvořeny další Předplatné objednávky.
Prodávající je oprávněn změnit ceny Zboží během trvání Předplatného, o čemž je Zákazník informován v e-mailové korespondenci, o které se zmiňuje bod 11.
Prodávající zasílá Zákazníkovi e-mailové oznámení o vytvoření Předplatné objednávky s uvedením jejího předmětu, množství, ceny (včetně změny ceny, pokud nastala), termínu realizace a datu plánovaného odebrání prostředků z Karty - nejpozději 3 dny před odebráním prostředků z Karty. Navíc, Prodávající informuje Zákazníka o možnosti ukončení Předplatného připojením odkazu vedoucího k nastavením umožňujícím ukončení daného Předplatného z úrovně Účtu Zákazníka a datu, do kterého bude toto účinné. Pokud ukončení Předplatného nastane po datu uvedeném v e-mailu - ukončení bude mít účinek pro další Předplatné objednávky. To znamená, že Předplatné bude ukončeno, ale aktuální Předplatná objednávka bude realizována jako poslední.
Pokud se pokus o účtování Karty nezdaří, bude Zákazník e-mailem informován o nemožnosti odebrání platby. Možné důvody neúspěšného odebrání platby zahrnují: nedostatek prostředků na Kartě, ztráta platnosti Karty nebo technické problémy.
Ztráta platnosti Karty spojené s Předplatným nebo nemožnost autorizace platebního příkazu z jiných důvodů způsobuje ukončení Předplatného.
Předplatná objednávka bude realizována pouze po úspěšném odebrání prostředků z Karty.
Ukončení Předplatného má za následek okamžité ukončení kupní smlouvy na Zboží.
§ 12. Závěrečná ustanovení
Tato Pravidla používání platí od 14.06.2023.
V případě změny nebo zneplatnění jakéhokoli ustanovení těchto Pravidel rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a závazná pro Prodávajícího i Zákazníka.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tato pravidla. Všechny smlouvy uzavřené před dnem účinnosti nových pravidel se realizují na základě pravidel platných v den uzavření smlouvy.
Právem rozhodným pro řešení všech sporů souvisejících s Pravidly je polské právo. Tyto spory budou řešeny příslušným místně obecným soudem. Zákazník, který je Spotřebitelem, může také využít mimosoudních způsobů řešení reklamací a uplatňování nároků. Všechny informace o mimosoudních způsobech řešení reklamací a uplatňování nároků lze získat na stránkách Úřadu ochrany hospodářské soutěže a spotřebitelů na adrese: www.uokik.gov.pl. Současně informujeme, že tato řízení mají dobrovolný charakter a obě strany s nimi musí souhlasit.
Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 informujeme, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma online systému řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR představuje webovou stránku s komplexním servisem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.
§ 13. Příloha 1 - Informace o využití práva odstoupit od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy podle následujících zásad přísluší Spotřebiteli a Individuálnímu podnikateli.
Máte právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání jakéhokoli důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
v případě kupní smlouvy ode dne, kdy jste převzali věc nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a Vámi určená převzala věc;
v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví více věcí dodávaných samostatně ode dne, kdy jste převzali poslední z věcí nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a Vámi určená převzala poslední z věcí;
v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví věcí dodávaných po částech nebo dílech ode dne, kdy jste převzali poslední část nebo díl nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a Vámi určená převzala poslední část nebo díl;
v případě smluv o pravidelné dodávání věcí po určitou dobu ode dne, kdy jste převzali první z věcí nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a Vámi určená převzala první z věcí;
v případě smluv, jejichž předmětem je dodávka služeb nebo digitálního obs
ahu, který není dodáván na hmotném nosiči - ode dne uzavření smlouvy.
Abychom mohli využít práva odstoupit od smlouvy, musíte nás informovat, tj.: NeoAir s.r.o., Podkolejowa 45, 42-202 Częstochowa, tel. +48 881 575 686, biuro@neoair.eu o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem).
Můžete využít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
Můžete také vyplnit Elektronický formulář pro vrácení dostupný na stránce Internetového obchodu: https://neoair.eu/returns-open.php. Pokud využijete této možnosti, neprodleně Vám zašleme potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, abyste odeslali informaci o využití práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny přijaté platby, včetně nákladů na dodání věci (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání námi nabízený), bez zbytečného odkladu, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí využít práva odstoupit od této smlouvy. Vrácení platby provedeme stejným způsobem, jakým byla platba provedena při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným řešením.
V případě smluv zavazujících k převodu vlastnictví věcí, ve kterých jsme nenabídli převzetí Zboží v případě odstoupení od smlouvy - máme povinnost zdržet se vrácení platby do doby přijetí věci nebo do doby předložení důkazu o jejím odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.
Vrácenou věc prosím zašlete na adresu: NeoAir s.r.o., Podkolejowa 45, 42-202 Częstochowa bez zbytečného odkladu, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Termín je dodržen, pokud zašlete věc před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení věci.
Vzhledem k váze a rozměrům Zboží může odeslání Zboží v případě odstoupení od smlouvy být spojeno s vyššími náklady než běžná poštovní zásilka. V případě, že chcete využít služeb kurýrních společností, může být nutné zaslat zásilku na paletě, což je dražší než běžná poštovní zásilka.
§ 14. Příloha 2 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

pixel